Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi (do 1939 r.)

(wersja testowa)

Część I
do roku 1864

Rozdział 2 - sprawy kultu religijnego, rabinów, synagog, łaźni rytualnych

Uwaga: Aby otworzyć dokument, należy nacisnąć ikonę z lewej strony regestu. Do odczytu plików w formacie PDF potrzebny jest Adobe Acrobat Reader (wersja 5.0  lub wyższa).


[PDF]

1834-12-10, Łódź – Protokół burmistrza m. Łodzi w sprawie kwalifikacji Haskla Naumberga, sporządzony w związku z ubieganiem się przez niego o konsens administracyjny na rabina.


[PDF]

1835-02-21, Łódź – Prośba grupy starozakonnych mieszkańców Łodzi do burmistrza m. Łodzi w sprawie mianowania szkolnikiem Jakuba Tobiasz


[PDF]

1835-03-12/24, Warszawa - Reskrypt Komisji Województwa Mazowieckiego do Komisarza Obwodu Łęczyckiego nakazujący usunięcie Haskiela Naumberga od sprawowania funkcji rabina w mieście Łodzi


[PDF]

1835-04-27, Łódź – Protokół naradczy burmistrza z dozorem bóżniczym w sprawie odwołania rabina H. Naumberga


[PDF]

1835-11-12/24, Łódź. – Protokół Magistratu m. Łodzi w sprawie obsady stanowiska szkolnika w Łodzi przez Jakuba Tobiasz


[PDF]

1835-11-22/12-04, Warszawa - Reskrypt Komisji Województwa Mazowieckiego do Komisarza Obwodu Łęczyckiego w sprawie przywrócenia Haskiela Naumberga do sprawowania funkcji rabina w Łodzi


[PDF]

1836-01-10/28, Łęczyca. – Komisarz Obwodu Łęczyckiego do Komisji Województwa Mazowieckiego donosi o przywróceniu Haskiela Naumberga do pełnienia obowiązków rabina


[PDF]

1836-12-04/16, Łódź. – Protokół Magistratu m. Łodzi w spra­wie nielegalnej budowy domu dla rabina i szkółki (Beth-hami­draszu)


[PDF]

1838-08-22/09-03, Łódź. – Prośba Lajzera Bergera i Icka Bławata do Burmistrza m. Łodzi w sprawie zaprzestania wypłacania pensji rabinowi Hasklowi Naumbergowi


[PDF]

1838-08-24/09-05, Łódź. – Prośba członków Dozoru Bóżniczego: Lajzera Bergera, Mendla Orbacha i Jakuba Hamburskiego do Komisarza Obwodu Łęczyckiego w sprawie zaprzestania wypłacania pensji rabinowi Hasklowi Naumbergowi


[PDF]

1841-01-28/02-09, Łódź. – Reskrypt Rządu Gubernialnego Mazowieckiego w sprawie skargi Michała Czośniaka na byłych Dozorców Bóżniczych w Łodzi: Medla Orbach, Lajzera Bergera i Jakuba Hamburskiego


[PDF]

1841-06-07, Łódź. – Protokół Burmistrza m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie wynagrodzenia rzezaków


[PDF]

1841-06-16, Warszawa. – Pismo Dozoru Bóżniczego m. Łodzi do Rządu Gubernialnego Mazowieckiego w sprawie opłat za rzeź koszerną


[PDF]

1842-10-10, Łódź. – Protokół Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie wynagradzania rzezaków.


[PDF]

1842-04-05/17, Łódź. – Prośba zawieszonego rabina łódzkiego Haskiela Naumberga, do Rządu Gubernialnego Mazowieckiego o przywrócenie go do pełnienia obowiązków, wraz z wyjaśnieniami w sprawie oskarżenia go o przeciwdziałanie poborowi podatku koszernego


[PDF]

1842-05-06, Łódź. – Skarga Abrama Kirszbrauna na rabina Haskla Naumberga


[PDF]

1842-07-15/27, Łódź. – Urząd Municypalny m. Łodzi do Komisarza Obwodu Łęczyckiego w sprawie skargi A. Kirszbrauna.


[PDF]

1842-04-29/05-11, Warszawa – Reskrypt Rządu Gubernialnego Mazowieckiego do Komisarza Obwodu Łęczyckiego w sprawie przywrócenia Haskiela Naumberga do pełnienia obowiązków rabina w Łodzi


[PDF]

1845-11-01, Łódź – Protokół naradczy Magistratu m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie powołania nowego szkolnika Hersza Żelichowskiego w miejsce czasowo pełniącego obowiązki Szlamy Hendlisza


[PDF]

1846-07-01, Łódź – Protokół naradczy Magistratu m. Łodzi z Dozorem Bóżniczym Łodzi w sprawie powołania na miejsce ustępującego Jakuba Tobiasza p.o. szkolnika Szlamy Hendlisza


[PDF]

1848-03-29, Warszawa. – Reskrypt Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do Gubernatora Cywilnego Guberni Warszawskiej w sprawie skargi Icka Zajdenmana na prześladowanie ze strony chasydów


[PDF]

1848-05-01, Łódź – Prośba rabina Haskiela Naumberga do Prezydenta m. Łodzi o wypłatę pensji pomimo niezatwierdzenia etatu Dozoru Bóżniczego Łodzi


[PDF]

1848-12-22, Łęczyca. – Raport Naczelnika Powiatu Łęczyckiego do Rządu Gubernialnego Warszawskiego w sprawie wyników śledztwa w sprawie skargi Icka Seidenmana


[PDF]

1849-04-03, Warszawa. – Raport Rządu Gubernialnego Warszawskiego do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych donoszący o wynikach śledztwa w sprawie skargi Icka Seidenmana


[PDF]

1850-12-01/13, Łódź. – Protokół Magistratu m. Łodzi w sprawie skargi Szmula Saltzmanna i Abrama Bronowskiego na Dozór Bóżniczy o nadmierne obciążenie składką bóżniczą mieszkańców miasta i nieuzasadnione podwyższenie pensji rabinowi


[PDF]

1852-03-16, Łódź – Protokół Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie powołania Joska Kucha jako tymczasowego szkolnika na miejsce zmarłego Hersza Żelichowskiego


[PDF]

1852-05-17, Łódź – Okólnik Naczelnika Powiatu Łęczyckiego do Magistratów Miast w sprawie zezwoleń na noszenie tradycyjnych ubiorów żydowskich


[PDF]

1852-06-13, Łódź – Zaświadczenie rabina i Dozoru Bóżniczego Łodzi o pełnieniu przez Lemela Maroko funkcji duchownego


[PDF]

1852-06-13, Zaświadczenie rabina i Dozoru Bóżniczego Łodzi o pełnieniu przez Lejzera Perlmutera funkcji duchownego


[PDF]

1852-07-30, Łódź – Świadectwo wydane przez rabina Łodzi dla Mendla Orbacha o pełnieniu przezeń obowiązków duchownego


[PDF]

1852-07-30, Łódź – Protokół Magistratu zawierający oświadczenie Dozoru Bóżniczego Łodzi w sprawie osób pełniących obowiązki duchownych


[PDF]

1853-02-18, Wykaz rabinów i duchownych przy bóżnicy w mieście Łodzi